Viaskogen

Viaskogen, blandskog med kulturlämningar, ca 60 ha, Kumlabornas egen skog med häckande duvhök, flera hackspettarter, trast- och sångfåglar, ögon- pyrola, nattviol, knärot, skogsknipprot och rödlistad grön sköldmossa m fl arter Även större däggdjur besöker ofta området t ex älg, rådjur, räv, hare. Kulturhistorisk in-tressant pga närheten till fd Sannaheds gamla militära exercisplats – skyttevallen finns kvar i skogen. El-ljusspår. Skogen blev naturreservat 2006.
Läge: Söder om Kumlas södra del av tätorten
Vägbeskrivning: Köpmangatans södra förlängning, infart vid skylt Viaspåret, bilparkering, även ingång österifrån cykelvägen i Kumlaby.