Igeln

P4010011Igeln

 

Igelnområdet, ca 100 ha stort sjöområde med omkringliggande barrskog och mosskant. Sjön är unikt såtillvida den har bra värden vad gäller pH, är inte försurad trots att den ligger i ett barrskogsområde, men är övergödd och har för höga halter av nitrat och fosfat. Den är både en vassjö (eutrof) och har näringsfattig mosskant med lågt pH. Fågellivet är rikt liksom floran. Trana och sångsvan häckar, flera rovfåglar har sitt födosök där, t ex fiskgjuse, olika hökar, falkar och vråkar, liksom katt- och pärluggla, änder, sothöns och knipor lever i eller omkring sjön.Andra arter är gärdsmyg , järnsparv, tofsmes, svartmes, skogssnäppa och korsnäbb. Vildsvin, älg, dovhjort, rådjur, grävling, räv och hare finns i området. I sjön växer den inplanterade vattenaloén (även kallad vattenhyacint), vattenbläddra och sileshår (insektsätare), gul och vit näckros. Vid torpgrunden Segolstorp ögonpyrola och ängsbräsma samt blomkålssvamp har hittats i skogen. Vid sjöns östra kant är sumpskogen av värde. Sjön har flera tilloppsbäckar men bara en utloppsbäck, som rinner vidare till Svennevadsån, sen Sottern och Nyköpingsån. Kumlakretsen av SNF har ett fågeltorn i nordöstra delen. Fågeltornet är nyrenoverat och rastplatsen nedanför är upprustad. Området ligger ej i Kumla utan i Hallsbergs kommun.
Läge: 17 km öster om Kumla eller 3 km fågelvägen söder om Pålsboda.
Vägbeskrivning ; Åk österut från Kumla till Hallsberg-Pålsbodavägen, tag av vid Ålsta och förbi Herrfallsäng, Ämtsäter och tag av i nästa vägkors mot Hälla gård – Pålsboda. Strax innan Hälla tag av liten skogsväg öster om vägen. Sen ca 1 km skogsväg och ytterligare 400 m dålig skogsväg efter höger i T-kors.