Norra Mossby

Norra Mossby, ca 2 ha  Hällabrottet

Området är naturreservat på kalkstensgrund med stäppartad vegetation och artrik flora, många oxelträd och getapel, liksom jordtistel, daldocka (trollius europée), buskviol, klasefibbla, rosettjungfrulin, getrams, darrgräs, fågelstarr och blåtry. Området har kulturlämningar.
Läge : 6 km ostsydost Kumla i Hällabrottet.
Vägbeskrivning : Åk väg 52 österut ca 5 km från Kumla, vid Närkefrakt tag av söderut, efter järnvägsövergång och några vattenfyllda kalkstensbrott efter ca 2 km ligger reservatet vid vägens östra sida.