Nykvarn

Nykvarn (Gränby kvarn) och Blackstaån .

En 2 km lång fri åsträcka är central i området med ca 4 m fallhöjd, unikt för Kumlaslätten. Vid ån gästar gräsand, skogssnäppa, drillsnäppa, rörsångare och ormvråk bl a. I de omkringliggande ängs- och hagmarkerna finns svinrot, nattviol, blåsuga, backanis, ängs- och åkervädd, blåklocka, ängsbräsma, gökärt m fl.
Intill cykelvägen strax söder om cykelbron växer i riklig mängd den rödlistade, vackert röda knölvialen. Rådjur, hare, räv, grävling hälsar ofta på vid kvarnen. Bäver finns i området.
Läge : 200 m söder om väg 52.
Vägbeskrivning : Åk cykelvägen söderut från Kumlaby mot Sannahed eller 1 km nordväst Gränby gård i Sannahed.