Säbylund

Säbylundsområdet ca 60 ha blandskogsområde ”Djurskogen”, 200-årig engelsk park, alallé.
Alallén leder fram till huvudbyggnaden Corps de logi. Engelska parken hyser ett stort antal gamla lövträd ek, ask, lönn, bok, klibbal, hassel, lind och vårfloran vårlök, vit-, blå- och gulsippa, gulplister, vildtulpan, pest- och vitskråp samt hässleklocka och ålandsrot under sommaren.m fl arter. Djurskogen har en rik blandskog med stort lövinslag och flera orkidé arter: tvåblad, grönvit nattviol och fläckigt nyckelblomster. Kalla finns i ett kärr och gullpudra i ett annat. Dessutom är geologin intressant med av inlandsisen efterlämnade randmoräner (åsryggar) samt f d Mosjöns strandvall. Ett rikt djurliv med bl a fem arter hackspettar, två ugglearter, häckande ormvråk, flertalet sångare samt älg, rådjur, räv, hare, grävling, mård, vessla. På den intilliggande f d Mosjön rastar ofta vårfåglar söderifrån. I området ligger även Ekenäs, som är SNF-kretsens hyrda stuga.
Läge: Ca 6 km norr om Kumla.
Vägbeskrivning: Åk gamla E:3an norrut, efter ca 5 km sväng av enskild väg österut, sväng sen gärdsväg vänster framför herrgården, åk ytterligare ca 600m.