Järsjö hällar

jarsjo_hallar1

Järsjö hällar, ca 2,5 ha, är en biotopskyddad rasbrant med sten-, block- och hällmark av en gammal förkastningsbrant. Kryptogamfloran dvs svampar, mossor och lavar finns det gott om på de gamla träden och lågorna. Veckticka är en rödlistad art. Hackspettar är vanliga i området. Roparörelsen höll till där under 1800-talets mitt

Läge: 600 m sydost Byrstarondellen

Vägbeskrivning: Tag av liten byväg söderut från väg 52 ca 0,5 km från rondellen, åk 0,5 km ytterligare.