Ekebymossen

Ekebymossen ca 20 ha, outbrutet skogsområde i den för övrigt mycket exploaterade torvmossen.

Området är en näringsfattig högmosse, men med liten påverkan i modern tid. Gamla vresiga tallar och andra gamla träd och lågor är kvar i området. Det finns även stora bestånd av liljekonvalj. Rester av den gamla mossbanan till Kumla ångkvarn finns kvar och fundament av lagringsladan samt gamla utbrutna torvgravar. Bör skyddas och ingå i återställningsarbetet av mossen. Brytningstillståndet utgår 2025.

Läge: 3 km norr om Kumla, efter utfarten mot motorvägen E:20.

Vägbeskrivning: Åk ca 3 km norr om Kumla, tag av öster om vägen vid ”bomväg”, därefter liten stig väster in mot skogsområdet..